vikashrajpura

vikashrajpura

M.Tech Statistical Computing ( Data Science )
Jawaharlal Nehru University, Delhi